Wzory pism potrzebne przy budowie domu, cz I

Budowa domu (projekty domów), zakup mieszkania, wynajem i dzierżawa to czynności, które muszą przebiegać zgodnie z panującym prawem, wymagają one różnych zestawów dokumentów. Zdecydowana większość procedur dokonuje się na podstawie, bądź w odniesieniu do „pisemnej podkładki”, która w odwołaniu do przepisów prawnych jest dokumentem uprawniającym do pewnych czynności, bądź zmiany stanu.

Umowy, wnioski, protokoły, oświadczenia i zgłoszenia sporządzane są w języku legislacyjnym, trudnym do opanowania przez przeciętną osobę. Nie zwalnia to jednak z faktu, że te pisma są formą komunikacji urzędowej i warto wiedzieć co nieco na ich temat, aby płynne przejść przez formalności i oszczędzić sobie uporczywej kolejki do informacji w okienku urzędowym.

Konstrukcja domu: przykładowe pismaZ pewnością najwięcej dokumentów wymagana jest przy budowie domu. Nabywając fragment działki, który jest własnością dwóch współwłaścicieli nie wystarczy ustne przyzwolenie. Zniesienie współwłasności to przeniesienie udziałów we wspólnym prawie. Może tego żądać każdy ze współwłaścicieli współwłasności ułamkowej. Zniesienie następuje przez podział fizyczny, chyba, że jest sprzeczny z przepisami ustawy lub ze społeczno gospodarczym przeznaczeniem rzeczy albo pociągałby za sobą istotną zmianę rzeczy lub znaczne zmniejszenie jej wartości.

Jeśli współwłaściciele są zgodni w kwestii podziału może to nastąpić na drodze umowy oraz oświadczeń woli, w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Aby rozpocząć postępowanie mające na celu zniesienie współwłasności, należy złożyć wniosek o zniesienie współwłasności. Wniosek musi zawierać wszystkie niezbędne do procederu dane nieruchomości, współwłaścicieli, dowód i uzasadnienie, czyli wynik oględzin dokonanych przez biegłego, który potwierdza podział, albo nie.

Po zakupie działki, ale jeszcze przed wyborem projektu kolejnym ważnym dokumentem, który musimy złożyć do urzędu jest wniosek o wydanie opinii w sprawie zagospodarowania przestrzennego.Wynikiem wniosku jest wydanie opinii o zgodności przeznaczenia terenu z MPZP. Kolejnym krokiem legislacyjnej papierologii jest wniosek o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu. Musi zawierać dane identyfikacyjne inwestycji, charakterystykę inwestycji, oraz załączniki:- mapę terenu objętego wnioskiem – plan inwestycji wraz z parametrami technicznymi oraz planem zagospodarowania terenu – opinie dostawców sieci: wodociągowej, gazowej, elektrycznej.Kiedy już kupimy projekt który jest zgodny z ustaleniami MPZP, składamy w urzędzie wniosek o wydanie pozwolenia na budowę.

Gdy zdobędziemy pozwolenie na start, czas na kolejne umowy: np. umowa o roboty budowlane.Umowa o roboty budowlane to zobowiązanie się przez wykonawcę do realizacji obiektu zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej. Inwestor tym samym zobowiązuje się do przygotowania robót i czynności związanych z realizacją inwestycji, a zwłaszcza do: dostarczenia projektu, przekazania terenu pod budowę, oddania obiektu i zapłaty wynagrodzenia wykonawcy.

Umowa podpisywana jest dwustronnie, przez Inwestora i Wykonawcę. Mogą to być osoby fizyczne, prawne lub nieprawne. Ponadto warto wyłonić drogą oficjalną majstra, który będzie odpowiadać za roboty i bezpieczeństwo na placu budowy. W tym celu kierownik budowy podpisuje oświadczenie o podjęciu obowiązków kierownika budowy. Dokument jest potrzebny m.in. by złożyć zawiadomienie o rozpoczęciu budowy bądź rozbiórki (zgłoszenie robót budowlanych) , które składa się w urzędzie.Zdarza się, że na działce pod budowę rośnie kilka niewygodnie zlokalizowanych drzew lub dużych krzewów. Wycinka wymaga zgody na wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew. W przeciwnym wypadku grozi wysoka kara pieniężna. Otrzymanie zgody jest długotrwałym procesem, który wymaga konkretnego uzasadnienia i wysokich opłat. Nie warto zostawiać tego działania na ostatnią chwilę, aby nie opóźniać budowy.

Kupno mieszkania/domu: przykładowe pismaPierwszą ważną rzeczą jest zdecydowanie, czy chcemy sprzedawać na własną rękę, czy też powierzyć to drogim pośrednikom? Jeśli nie mamy czasu zajmować się tym samodzielnie konieczna będzie umowa pośrednictwa sprzedaży nieruchomości. Umowa z pośrednikiem musi być bardzo dokładnie przemyślana. Często pośrednicy zasłaniają się zawartością umowy, gdy klient ma jakieś reklamacje wobec jego działań. Z tego powodu należy wiedzieć, że umowa pośrednictwa to umowa „starannego działania” a nie rezultatu. W związku z tym, zgodnie z prawem, nie każde działanie pośrednika ma prowadzić do umowy pomiędzy kupującym, a sprzedającym. Podpisanie umowy pośrednictwa sprzedaży nieruchomości jest bezpłatne! Zwyczajowo połowę kosztów uiszcza się przy podpisywaniu umowy przedwstępnej (Czytaj więcej: Umowa przedwstępna kupna – sprzedaży), a drugą połowę przy akcie notarialnym. Po nabyciu nieruchomości pora sporządzić kolejny dokument: protokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy). Według prawa lokal przechodzi na własność nabywcy z chwilą podpisania umowy. Sama czynność przekazania mieszkania oznacza fizyczne oddanie nieruchomości w ręce nabywcy, poprzez oddanie do użytku, czyli przekazanie kluczy. Protokół jest dokumentem sporządzanym przez obie strony umowy jednocześnie. Sprzedawca i Nabywca razem stwierdzają stan: nieruchomości, liczników, rozliczeń i zatwierdzają go własnoręcznymi podpisami.

Wynajem lub dzierżawa nieruchomościProtokół przekazania mieszkania (Protokół zdawczo-odbiorczy) można sporządzić także dla umowy najmu mieszkania bądź do umowy dzierżawy i dołączyć do w formie załącznika do umowy. Umowa dzierżawy zobowiązuje zobowiązuje się od oddania dzierżawcy przez wydzierżawiającego rzeczy (nieruchomości, ruchomości bądź prawa) do użytku, czerpiąc z tego pożytek, przez czas określony, bądź nieokreślony. Umowa najmu nie koniecznie wiąże się z czerpaniem korzyści materialnych.

Jeżeli najemca/dzierżawca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań i opłat przygotowujemy wezwanie do zapłaty, jeśli pisma nie odnoszą pożądanego rezultatu można rozwiązać umowę, poprzez wypowiedzenie umowy najmu lub dzierżawy. Wypowiedzenie przez najemcę bądź wynajmującego jest możliwe dla każdego typu umowy najmu. Niezależnie od tego czy został określony czas. Jeżeli brak ram czasowych obowiązują terminy ustawowe. Dla czasu oznaczonego, zarówno najemca jak i wynajmujący mają prawo do wypowiedzenia na warunkach ustalonych w umowie.

Forma wypowiedzenia posiada charakter oświadczenia jednostronnego, powodującego wygaśnięcie umowy na czas nieokreślony bądź określony. Akceptowalna jest każda forma wypowiedzenia, w przypadkach spornych także czynność procesowa poprzez pozew o eksmisję.